پاکوب

طلوع زیبای خورشید بر فراز آبهای نیلگون خلیج فارس ( جزیره هرمز )