پاکوب

صعود به نصیری در روز صعود سراسری کارگران

27-28 آبانماه

صعود دوباره به قله نصیری خودم و دوستان همراه در روزی که صعود کارگری انجام شد.