پاکوب

خط الراس میانی

20,21 آبانماه 89

پیمایش خط الراس میانی که با صعود به قله نصیری شروع و از سرپهن به گودبونی خاتمه یافت.


این برنامه ساعت 19:10 دقیقه پنج شنبه شروع شد که 23:50 موفق به فتح نصیری شدیم و بعد 

از شب مانی روی گردنه نصیری ساعت 6:20 دقیقه صبح جمعه به سمت سرپهن حرکت کردیم.

ساعت 7:30 موفق شدیم به قله سرپهن برسیم و بعد از کمی استراحت به سمت گود بونی حرکت کردیم.بعد از صعود به گودبونی به سمت پرکوه حرکت کردیم و بعد کمی استراحت ساعت 13:30 به سمت خیابان و اتمام برنامه حرکت کردیم .

پایان برنامه 15:30