پاکوب

سرپهن

جمعه 89/8/14

اولین صعود خودم و دوستان همراه به قله سرپهن در سال جاری که با موفقیت انجام شد.