پاکوب

صعود به بلند ترین قله گنو در یک روز مه گرفته پاییزی

جمعه 89/8/7

صعود به بلندترین قله گنو در یک روز خوب ابری پاییزی که با موفقیت با تمامی اعضای گروه انجام شد.


این تیم متشکل از خانم ها ناریا . زهره و آ قایان حمید . محمد . مازیار و حمید بود.