پاکوب

صعود به نصیری

جمعه 89/7/30

صعود به قله 2347 متری نصیری گنو با دوست جدید به نام محمد.