پاکوب

سجاد کوهنورد کوچک

سجاد کوچکترین فردی که موفق شده تا ارتفاع ( 4150 متر ) بارگاه سوم صعود کند.

 

سجاد که ازاهالی رینه میباشد کلاس سوم دبستان را با موفقیت پشت سر گذاشته.او تابستان را همراه پدر خود

که از کوسفند  داران  آن منطقه است به گوسفند سرا آ مده تا در امر گوسفند داری کمک کند و به گفته ی یکی از

راهنماهای دماوند که در گوسفند سرا اقامت دارند سجاد همراه آ نها موفق شده به بارگاه سوم برود.