پاکوب

صعود به قله دماوند

 

گزارش صعود به قله دماوند مرداد 1389


 ۸۹/۵/۸

تیم کوهنوردی بندرعباس متشکل از آقایان:  عباس آرشامحسنحمید و خانم ها پریسا و مهسا بوده که همگی

ساعت ۱۲ ظهر وارد اولین استراحت گاه فدراسیون پلور شدیم و شب را در آنجا سپری کردیم .

۸۹/۵/۹

پلور را به سمت گوسفند سرا ترک کرده و ساعت ۷ صبح استارت حرکت را به  سمت  بارگاه سوم  زدیم  که موفق

شدیم ساعت ۱۲:۳۰ خود را به بارگاه سوم در ارتفاع ۴۲۰۰ برسانیم بعد از صرف  نهار و ساعتی  استراحت جهت

هم هوایی بارگاه را به سمت بالا ترک کرده و تا ارتفاع ۴۶۱۲ متری صعود کرده و  به سمت بارگاه برگشتیم و خود

را برای صعود روز بعد آماده کردیم که ساعت حرکت ۵ صبح اعلام شد.

۸۹/۵/۱۰

روز صعود به قله فرارسید که از جمع شش نفر فقط سه نفر شرایط صعود به قله را داشتند که در ساعت ۴:۴۵ صبح

آرشامحسنمهسا بارگاه را به سمت قله ترک کردند که موفق شدن قله را در ساعت ۱۲:۷ دقیقه فتح کنند .

بعد از دقایقی استراحت ساعت ۱۲:۲۷ قله را به سمت بارگاه ترک کرده که درراه برگشت با تغییر ناگهانی آب و هوا

مواجح گشته وبارش برف همراه با  باد شروع میشود و با این وجود  موفق  میشوند ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه عصر خود

را به بارگاه سوم برسانند. ( شب را در بارگاه سوم سپری کردیم.)


۸۹/۵/۱۱

ساعت  ۸:۴۵  دقیقه  صبح  بارگاه سوم رابه سمت گوسفند سرا ترک کردیم و  درساعت ۱۰:۵۰دقیقه به گوسفند سرا

رسیدیم و بعد از کمی استراحت به سمت پلور حرکت کردیم.