پاکوب

اطلاع از وضعیت آب و هوای دماوند

با ورود به این سایت میتوانید از  اوضاع جوی آب و  هوای اکثر کوههای جهان  مطلع شوید.

درقسمتfind a mentain نام کوه مورد نظر را وارد کرده و از وضعیت آب و هوا و دما در ارتفاعات 

مختلف آشنا شوید.

  www.mountain-forecast.com