پاکوب

ورزش حرکتی است تابع اراده

نظر بزرگان درباره ورزش


با نگاهی به دیدگاه اندیشمندان بزرگ جهان، درمی یابیم که ورزش و رسیدگی به فعالیت جسمانی، مورد تأکید و تشویق آنان بوده است. ابوعلی سینا دراین باره  می گوید:  «ورزش، حرکتی است تابع اراده. در ورزش  تنفس  عمیق و پی  درپی می آید و هر کس بتواند  با اسلوب  صحیح و  متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و زمان مناسب  ورزش کند، از چاره جویی و مداوای بیماری های مزاجی که در دنباله آن می آید، بی نیاز می گردد». ابن خلدون نیز در مورد ورزش  گفته است: «ورزش در نشاط روح، دخیل است و اینکه این نشاط در شهرنشینان کمتر است، به این دلیل می باشد که آنان غالباً در حالت سکون و آرامشند و از ثمرات ورزش بهره مند نمی  شوند. بدین  دلیل، بیماری های بسیاری در شهرها و بلاد بروز می کند.».